اهداف و برنامه های آتی

  • توسعه تعاملات تجاری از طریق ایجاد تنوع خدمات در حمل یخچالی و مواد فاسدشدنی
  • توسعه شبکه حمل یخچالی و شیر خام و ارائه خدمات یکپارچه و چند وجهی حمل و نقل بین المللی
  • توسعه شعب صدور بارنامه و نمایندگی های تعمیرگاهی در سراسر کشور
  • توسعه زیرساخت های ارائه خدمات حمل بار به مشتریان
  • توسعه کسب و کار الکترونیکی